Dohoda o hosťovaní

Vzor dohody o hosťovaní pri uzatvorení pracovnej zmluvy

Vzor dohody o hosťovaní pre stážistov

Vzor dohody o hosťovaní pre štipendistov Národného štipendijného programu vlády SR

Nábor zamestnancov

Príručka nového zamestnanca SAV

Manuál pre doktoranda

Hlásenie pobytu

Zoznam pracovísk cudzokrajných chorôb

Povolenie organizácie zamestnávať výskumníkov z tretích krajín

Získanie povolenia na prijímanie cudzincov z tretích krajín postup

Vzor čestného vyhlásenia

Vzor žiadosti o povolenie

Návod na zverejňovanie voľných pracovných pozícií a tém doktorandského štúdia na portáli EURAXESS

Ukrajina

Uznávané výpisy z registra trestov Ukrajiny

Postup pri zamestnávaní ukrajinských výskumníkov

Viac informácií a ďalšie kontakty

Žiadosti o prechodný pobyt

Žiadosť o prechodný pobyt

Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu

Čestné vyhlásenia k žiadosti o PP

Formulár na doručenie pobytovej karty

Čestné vyhlásenie o pase

Čestné vyhlásenie, že dôvod pobytu naďalej trvá

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania

Čestné vyhlásenie o poskytnutí finančného zabezpečenia manželke

Čestné vyhlásenie o poskytnutí finančného zabezpečenia manželovi

Čestné vyhlásenie, že dieťa je slobodné

Infokarty k žiadostiam o PP (zdroj MIC IOM)

Prechodný pobyt výskum a vývoj

Prechodný pobyt štúdium

Prechodný pobyt zlúčenie rodiny

Prechodný pobyt zamestnanie

Prechodný pobyt osobitná činnosť