Zlúčenie rodiny


Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny je možné udeliť žiadateľovi, ktorý je:

  • rodinným príslušníkom osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR,
  • príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov,
  • alebo závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy


Za rodinného príslušníka sa považuje:

  • manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov
  • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov osoby s udeleným pobytom a/alebo jeho manžela
  • nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov osoby s udeleným pobytom alebo jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu
  • rodič osoby s udeleným pobytom alebo jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu