KoordinátoriKompetencie pri prijímaní zahraničného pracovníka

 • Komunikácia so zahraničným pracovníkom, ktorý bol prijatý na ústav SAV a s Euraxess Point SAV – poskytnutie čo najviac informácii ohľadom pracovníka:
  • Kto
  • Odkiaľ (krajina)
  • Kedy by mal nastúpiť na ústav SAV
  • Doktorand (štúdium) alebo Výskumník (Dohoda o hosťovaní)?
  • Kde (krajina) sa zdržiaval výskumník posledných 10 rokov najdlhšie?
  • Kde (krajina) sa zdržiaval doktorand (študent) okrem svojej domovskej krajiny?
  • Je ubytovaný na ubytovni SAV alebo má vlastné ubytovanie?
  • Prichádza s rodinným príslušníkom? Príp. bude žiadať (po čase) o zlúčenie rodiny?
  • Žiadal na zastupiteľskom úrade (SK ambasáda/konzulát) len o víza alebo už aj o prechodný pobyt? (Má potvrdenie o podaní žiadosti o prechodný pobyt cez zastupiteľský úrad)?
 • Dokumenty potrebné pre udelenie víza a prechodného pobytu – vystavenie Dohody o hosťovaní/Potvrdenia o prijatí na štúdium/Potvrdenia o udelení štipendia a pod.
 • Zabezpečenie úradného prekladu dokumentov vydaných v cudzine do slovenčiny – spravidla budúci zahraničný pracovník SAV zašle zo svojej domovskej krajiny výpis z registra trestov (príp. iných potrebných dokumentov) na Slovensko, na príslušný ústav zodpovednej osobe (koordinátor/tútor), ktorá zabezpečí úradný preklad a zašle preklad spolu s Dohodou o hosťovaní/inými potvrdeniami naspať budúcemu zahraničnému pracovníkovi SAV do domovskej krajiny
 • Karanténa – komunikácia s ubytovňou Royova (s p. Kmeťovou) a prichádzajúcim zahraničným pracovníkom ohľadom jeho príchodu (pani Kmeťová poskytuje konkrétne informácie o karanténnom ubytovaní, pripraví kľúče atď.)
 • prihlásenie zahraničného pracovníka, príp. asistencia zahraničnému pracovníkovi ohľadom prihlásenia sa cez online rezervačný systém cudzineckej polície na termín podania žiadosti

Zoznam priebežne aktualizujeme.