Pred príchodom na SK


ZLÚČENIE RODINY – RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK  – OBČAN TRETEJ KRAJINY

 • VÍZA – NÁRODNÉ VÍZA TYPU D – žiadosť – príprava všetkých dokumentov potrebných k žiadosti o víza
 • či sú potrebné víza alebo nie – môžete nájsť na MZV SR – Bezvízový styk
 • PRÍPRAVA VŠETKÝCH DOKUMENTOV POTREBNÝCH K ŽIADOSTI O PRECHODNÝ POBYT ZA ÚČELOM ZLÚČENIA RODINY

VÍZA

 • keďže plánovaný pobyt v SR je na dlhšie ako 90 dní – žiada o národné víza typu D – nevyhnutné k žiadosti o prechodný pobyt
 • žiada na slovenskej ambasáde/konzuláte vo svojej domovskej krajine
 • je potrebné dohodnúť si na ambasáde/konzuláte konkrétny termín
 • je potrebné mať všetky dokumenty pripravené – aj tie, ktoré bude predkladať v SR k žiadosti o prechodný pobyt
 • sú udeľované na 90 dní
 • ambasáda má na rozhodnutie od prijatia žiadosti 30 dní
 • občan tretej krajiny mladší ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, musí mať udelené samostatné vízum v cestovnom doklade osoby v ktorom je zapísaný


potrebné dokumenty:

 • Formulár – žiadosť – kompletne vyplnená v slovenčine – podpísaná žiadateľom
 • Aktuálna fotografia tváre – 3×3,5 cm
 • Platný pas – musí byť platný ešte najmenej tri mesiace po predpokladanom skončení platnosti víz, o ktoré žiadateľ žiada, pas musí byť vydaný v posledných 10 rokoch
 • Dokumenty preukazujúce účel pobytu – zlúčenie rodiny: dokument (matričný doklad) preukazujúci vzťah s osobou s udeleným pobytom – tzv. garantom pobytu:
  • Manžel/kasobášny list
  • Dieťa – rodný list
   • + čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (rodiča), že dieťa je slobodné
   • + v prípade, že ide o dieťa jeho manžela – kópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti
   • + súhlas rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti a ktorý má právo sa s ním stretávať, že súhlasí so zlúčením
  • Osoba odkázaná na starostlivosť – rodný list
   • + potvrdenie od lekára, že zdravotný stav si vyžaduje starostlivosť inej osoby
   • + čestné vyhlásenie, že v krajine odkiaľ pochádza mu nemá kto poskytnúť podporu

 • Dokumenty preukazujúce finančné zabezpečenie pobytu:

Čestné vyhlásenie garanta, že poskytne žiadateľovi finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu v SR (vo výške životného minima na každý mesiac pobytu – do 30.06.2021 je to 214,83 €/mesiac alebo 2 577,96 EUR/rok)

+ pracovná zmluva/Dohoda o hosťovaní/potvrdenie o štipendiu/potvrdenie zamestnávateľa o výške mzdy/potvrdenie o zostatku na bankovom účte garanta

 • Dokumenty preukazujúce zabezpečenie ubytovania – úradne overené:

čestné vyhlásenie garanta o vlastníctve nehnuteľnosti/nájomná zmluva (žiadateľ ako nájomca/jeden z nájomcov – úradne overené podpisy prenajímateľa aj nájomcu)/potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (hotel/ubytovňa)/čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti (fyzická osoba/právnická osoba) o poskytnutí ubytovania cudzincovi

 • Cestovné zdravotné poistenie – minimálne 30.000 € poistné krytie
 • Letenka
 • Poplatok: 60 €
 • + pripravený výpis z registra trestov – pre potreby podania žiadosti o prechodný pobyt v SR


Všetky dokumenty musia byť vo formáte ako pri žiadosti o prechodný pobyt, t. j.:

 • superlegalizované/apostilované* – viď Haagsky dohovor – bližšie informácie tu
  • zoznam krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor tu
 • preložené úradným prekladateľom z oficiálneho zoznamu prekladateľov – príp. prekladateľom povereným slovenskou ambasádou/konzulátom (nie každá ambasáda/konzulát má kapacitu, možnosti)

* keď je predkladaný dokument vydaný v krajine EÚ a chce ju cudzinec použiť v inej krajine EÚ, tak apostila nie je potrebná – vzťahuje sa to na niektoré dokumenty


Viac info na Ministerstvo zahraničných vecí a EÚ záležitostí SR.