Po príchode na Slovensko


ZLÚČENIE RODINY – RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK  – OBČAN TRETEJ KRAJINY

COVID-19 OPATRENIA: registrácia na eHranica, registrácia letu, karanténa, PCR test

 • karanténa – domáca izolácia v prípade ak má rodinný príslušník vybavené vlastné ubytovanie (prenájom bytu, izby a pod.) alebo karanténa na Ubytovni SAV – Royova 10 v prípade, ak je ubytovaný na niektorej z ubytovní SAV
 • PCR test – nutné absolvovať, najskôr na 8. deň karantény


NAHLÁSENIE POBYTU (NOTICE OF THE STAY) na Oddelenie cudzineckej polície

 • ak rodinný príslušník absolvuje karanténu v súkromí (má vlastné ubytovanie) – nahlasuje svoj pobyt samostatne do 3 pracovných dní od vstupu do SR
 • ak je rodinný príslušník v karanténnej ubytovni na Royovej 10 a je ubytovaný na niektorej z ubytovní SAV – nahlasuje jeho pobyt ubytovacie zariadenie


PRECHODNÝ POBYT – žiadosť, skontrolovanie všetkých dokumentov pripravených k žiadosti, rezervovanie termínu na Oddelení cudzineckej polície cez online systém


PRECHODNÝ POBYT ZA ÚČELOM ZLÚČENIA RODINY

žiadosť o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny – sa podáva OSOBNE (za maloleté dieťa zákonný zástupca – RODIČ), za bezvládnu osobu – OSOBA, S KTOROU ŽIADA ZLÚČENIE RODINY  – na príslušnom Oddelení cudzineckej polície, po predchádzajúcej rezervácii termínu cez online systém

 • žiadosť a dokumenty – musia byť kompletné, inak žiadosť nebude prijatá
 • všetky potrebné dokumenty musia byť pripravené už pri žiadosti o národné víza, resp. pred príchodom do SR
 • žiadosť treba podať včas (najskôr ako je to možné po príchode na Slovensko), aby o nej bolo rozhodnuté kým neskončí platnosť národných víz
 • Oddelenie cudzineckej polície rozhodne do 90 dní od prijatia kompletnej žiadosti
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu občana tretej krajiny s udeleným pobytom, s ktorou občan tretej krajiny žiada zlúčenie rodiny, najviac však na obdobie 5 rokov
 • správny poplatok je 132,50 € v kolkoch (podanie žiadosti na Oddelení cudzineckej polície)- neplatí pre osoby mladšie ako 18 rokov (sú od poplatku oslobodené)
 • vystavenie pobytového preukazu („kartičky“) môže trvať do 30 dní (poplatok 4,50€ v kolkoch) alebo zrýchlene do 2 dní (poplatok 24,50 € v kolkoch)
 • kartičku je možné prevziať osobne (po obdržaní SMS od CP) alebo ju doručí kuriér (poplatok 3 € v kolkoch)


potrebné dokumenty:

 • Formulár – žiadosť – kompletne vyplnená v slovenčine a podpísaná žiadateľom – nájdete ju pod názvom Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
 • 2x aktuálna fotografia tváre 3×3,5 cm
 • Platný pas
 • Národné víza typu D
 • Dokumenty preukazujúce účel pobytu – zlúčenie rodiny: dokument (matričný doklad) preukazujúci vzťah s osobou s udeleným pobytom – tzv. garantom pobytu:
  • Manžel/kasobášny list
  • Dieťa – rodný list
   • + čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (rodiča), že dieťa je slobodné
   • + v prípade, že ide o dieťa jeho manžela – kópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti
   • + súhlas rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti a ktorý má právo sa s ním stretávať, že súhlasí so zlúčení
  • Osoba odkázaná na starostlivosť – rodný list
   • + potvrdenie od lekára, že zdravotný stav si vyžaduje starostlivosť inej osoby
   • + čestné vyhlásenie, že v krajine odkiaľ pochádza mu nemá kto poskytnúť podporu
 • kópia dokladu o pobyte garanta (osoby s udeleným pobytom, resp. osoby, ktorá žiada o udelenie pobytu a s ktorým žiadateľ žiada zlúčenie rodiny)
 • Dokumenty preukazujúce finančné zabezpečenie pobytu:

Čestné vyhlásenie garanta, že poskytne žiadateľovi finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu v SR (vo výške životného minima na každý mesiac pobytu – do 30.06.2021 je to 214,83 €/mesiac alebo 2 577,96 EUR/rok; v prípade )

+ pracovná zmluva/Dohoda o hosťovaní/potvrdenie o štipendiu/potvrdenie zamestnávateľa o výške mzdy/potvrdenie o zostatku na bankovom účte garanta

 • Dokumenty preukazujúce zabezpečenie ubytovania – úradne overené:

čestné vyhlásenie garanta o vlastníctve nehnuteľnosti/nájomná zmluva (žiadateľ ako nájomca/jeden z nájomcov – úradne overené podpisy prenajímateľa aj nájomcu)/potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (hotel/ubytovňa)/čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti (fyzická osoba/právnická osoba) o poskytnutí ubytovania cudzincovi

 • Výpis z registra trestov – z krajiny, v ktorej je žiadateľ štátnym príslušníkom a za krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (neplatí pri dieťati mladšom ako 14 rokov) – superlegalizovaný/apostilovaný*, preložený do slovenčiny úradným prekladateľom

Okrem matričných dokladov (sobášny list/rodný list), žiadny iný doklad nesmie byť starší ako 90 dní v čase podania žiadosti.
Všetky dokumenty vydané v zahraničí musia byť superlegalizované/apostilované* a preložené do slovenčiny úradným prekladateľom.

* keď je predkladaný dokument vydaný v krajine EÚ a chce ju cudzinec použiť v inej krajine EÚ, tak apostila nie je potrebná – vzťahuje sa to na niektoré dokumenty


Povinnosti po udelení povolenia na prechodný pobyt – po prevzatí vydanej kartičky:

 • do 30 dní od prevzatia – doložiť na Oddelenie cudzineckej polície lekársky posudok nie starší ako 30 dní preukazujúci, že cudzinec netrpí infekčnou chorobou (cudzokrajnou chorobou) – vydávajú (za poplatok) v špecializovaných zariadeniach (pracoviská cudzokrajných chorôb)
 • do 3 dní od prevzatia – uzavrieť zdravotné poistenie a do 30 dní od prevzatia doložiť dokument o zdravotnom poistení na Oddelenie cudzineckej polície