Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou kvôli vojne na Ukrajine

Informácie MIC IOM

Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.   

Pozn.: Za krízovú situáciu sa považuje mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. 

DÔLEŽITÉ: Dňa 26. februára 2022 bola vyhlásená mimoriadna situácia (krízová situácia) v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá stále trvá. 

OSOBY BEZ UDELENÉHO POBYTU NA SLOVENSKU

Ak ste si na cudzineckej polícii podali žiadosť o udelenie prechodného pobytu (§ 31 ods. 3) alebo o udelenie trvalého pobytu na 5 rokovste oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o Vašej žiadosti.

OSOBY S UDELENÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

Ak by platnosť Vášho prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu mala uplynúť počas mimoriadnej situácie, Váš pobyt nezanikne. Jeho platnosť bude predĺžená až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. Na Vašu žiadosť Vám môže cudzinecká polícia po súhlase Ministerstva vnútra SR vydať nový doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, ak je to potrebné na vykonávanie účelu Vášho pobytu.

LEHOTY

Počas mimoriadnej situácie sa nevzťahujú lehoty na: 

  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu (štandardná lehota: 30/90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu (štandardná lehota: 30/90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o vydanie modrej karty (štandardná lehota: 30 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o obnovenie modrej karty (štandardná lehota: 30 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov (štandardná lehota: 90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas (štandardná lehota: 90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu (štandardná lehota: 90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie alebo o predĺženie tolerovaného pobytu (štandardná lehota: 15 dní od podania žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie pobytu pre dieťa narodené na území SR alebo EÚ (štandardná lehota: 30 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie v správnom konaní podľa správneho poriadku (štandardná lehota: bezodkladne/30/60 dní od začatia konania).

Ministerstvo vnútra SR môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zmeškanie lehoty alebo lehotu predĺžiť, ak lehota uplynula počas trvania mimoriadnej situácie.