Zmeny v správnych poplatkoch od 1.4.2024

Informácie MIC IOM

POBYT

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel:

(* výška poplatku uvedená v zátvorke je za žiadosť podanú na zastupiteľskom úrade, ak je iná ako na oddelení na cudzineckej polície)  

 • podnikania – 330 (350) EUR
 • zamestnania – 250 EUR
 • sezónneho zamestnania – 50 EUR
 • osobitnej činnosti – 140 EUR
 • zlúčenia rodiny – 200 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 100 EUR
 • modrá karta – 250 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká – 330 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná – 250 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj – 140 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte – 200 EUR 


Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel: 

 • podnikania – 200 EUR
 • zamestnania – 140 EUR
 • sezónneho zamestnania – 25 EUR
 • osobitnej činnosti – 50 EUR
 • zlúčenia rodiny – 100 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 50 EUR
 • modrá karta – 140 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká – 200 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná – 140 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj – 50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte – 100 EUR

! Od poplatku za podanie žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu sú oslobodení žiadatelia mladší ako 18 rokov

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu – 250 EUR

! Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí sú manželmi občanov SR a žiadatelia mladší ako 18 rokov


Vydanie dokladu o pobyte – 6 EUR
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte – 25 EUR 
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch – 50 EUR  
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území SR – 4 EUR 

Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu – 140 EUR
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu – 50 EUR

Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky – 4 EUR

VÍZA

 • Žiadosť o udelenie Schengenského víza – 80 EUR
 • Žiadosť o udelenie Schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 do 12 rokov – 40 EUR
 • Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike – 14 EUR
 • Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s podaním žiadosti o udelenie povolenia na pobyt v Slovenskej republike – 50 EUR

! Od poplatku za udelenie Schengenkého víza sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru a Slovenskej republiky

PODNIKANIE

Vydanie živnostenského oprávnenia (voľná živnosť) – 7 EUR 

! Poplatok sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

Vydanie živnostenského oprávnenia (remeselná živnosť/viazaná živnosť) – 22 EUR

! Poplatok v polovičnej výške, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom.

OBCHODNÝ REGISTER

Návrh na prvý zápis do obchodného registra:

 • Akciovej spoločnosti – 550 EUR
 • Iných právnických osôb – 220 EUR
 • Organizačnej zložky právnickej osoby – 220 EUR

Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) – 220 EUR

Návrh na zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby (výnimkou sú zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska) – 50 EUR

MANŽELSTVO

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom a cudzincom – 100 EUR 
Uzavretie manželstva medzi dvoma cudzincami – 280 EUR
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 280 EUR
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky – 15 EUR

PAS

Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi – 50 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov – 20 EUR
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov – 12 EUR

OBČIANSTVO

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov – 1000 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

 • do 15 rokov – 140 EUR
 • od 15 do 18 rokov – 210 EUR

Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva – 30 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. januári 1993 – 30 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom – 30 EUR
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí – 560 EUR

Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky – 14 EUR
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti – 14 EUR
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu – 7 EUR

POZVANIE

Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania – 50 EUR

Upozornenie: Od jednotlivých poplatkov môžete byť oslobodení podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.