pred príchodom na Slovensko


VÝSKUMNÍK – občan tretej krajiny

 • Víza – NÁRODNÉ VÍZA TYPU D – žiadosť – príprava všetkých dokumentov potrebných k žiadosti o víza
 • či sú potrebné víza alebo nie – môžete nájsť na MZV SR – Bezvízový styk
 • príprava všetkých dokumentov potrebných k žiadosti o prechodný pobyt za účelom výskumu a vývoja
 • dôležitá je komunikácia a spolupráca s ústavom, na ktorý bol uchádzač prijatý (so zodpovedným koordinátorom) a s Euraxess Point SAV


VÍZA

 • keďže plánovaný pobyt v SR je na dlhšie ako 90 dní – žiada o národné víza typu D – nevyhnutné k žiadosti o prechodný pobyt
 • žiada na slovenskej ambasáde/konzuláte vo svojej domovskej krajine
 • je potrebné dohodnúť si na ambasáde/konzuláte konkrétny termín
 • je potrebné mať všetky dokumenty pripravené – aj tie, ktoré bude predkladať v SR k žiadosti o prechodný pobyt
 • sú udeľované na 90 dní
 • ambasáda má na rozhodnutie od prijatia žiadosti 30 dní


potrebné dokumenty:

 • Formulár – žiadosť – kompletne vyplnená v slovenčine a podpísaná žiadateľom
 • Aktuálna fotografia tváre – 3×3,5 cm
 • Platný pas – musí byť platný ešte najmenej tri mesiace po predpokladanom skončení platnosti víz, o ktoré žiadateľ žiada, pas musí byť vydaný v posledných 10 rokoch
 • Dokumenty preukazujúce účel pobytu – Dohoda o hosťovaní/Hosting agreement – v slovenčine, príp. bilingválne:
  • Dohoda o hosťovanívýhody:
   • zjednodušuje administratívny proces – napr. pri žiadosti o prechodný pobyt postačuje výpis z registra trestov len z krajiny, kde sa žiadateľ zdržiaval v posledných 10 rokoch najdlhšie (nie z každej krajiny, kde sa zdržiaval)
   • možnosť okamžite sa zamestnať bez ohľadu na situáciu na trhu práce a bez vybavovania povolenia na zamestnanie
   • možnosť pracovať na základe pracovnej zmluvy, dohody o výkone práce, dohody o pracovnej činnosti
   • možnosť vyučovať (max 50 dní v kalendárnom roku)
   • zjednodušená mobilita v rámci EÚ
   • možnosť obnoviť si povolenie na prechodný pobyt na ďalších 9 mesiacov za účelom hľadania si práce alebo podnikania
   • rodinný príslušník výskumníka môže požiadať o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny a môže sa okamžite zamestnať (bez vybavovania povolenia na prácu)

Aby mohla organizácia uzatvárať dohody o hosťovaní, musí mať povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ďalšie info a zoznam organizácií.

 • Dokumenty preukazujúce finančné zabezpečenie pobytu – Dohoda o hosťovaní/Hosting agreement alebo potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa alebo potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o finančnom a hmotnom zabezpečení žiadateľa počas jeho pobytu
 • Nie je potrebné predkladať dokumenty o ubytovaní
 • Cestovné zdravotné poistenie – minimálne 30.000 € poistné krytie
 • Letenka
 • Poplatok: 60 €
 • + pripravený výpis z registra trestov – pre potreby podania žiadosti o prechodný pobyt v SR


Všetky dokumenty musia byť vo formáte ako pri žiadosti o prechodný pobyt, t. j.:

 • superlegalizované/apostilované* – viď Haagsky dohovor – bližšie informácie tu
  • zoznam krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor tu
 • preložené úradným prekladateľom z oficiálneho zoznamu prekladateľov – príp. prekladateľom povereným slovenskou ambasádou/konzulátom (nie každá ambasáda/konzulát má kapacitu, možnosti)

* keď je predkladaný dokument vydaný v krajine EÚ a chce ju cudzinec použiť v inej krajine EÚ, tak apostila nie je potrebná – vzťahuje sa to na niektoré dokumentyViac info na Ministerstvo zahraničných vecí a EÚ záležitostí SR.