pred príchodom na Slovensko


DOKTORAND – občan tretej krajiny

 • Víza – NÁRODNÉ VÍZA TYPU D – žiadosť – príprava všetkých dokumentov potrebných k žiadosti o víza
 • či sú potrebné víza alebo nie – môžete nájsť na MZV SR – Bezvízový styk
 • príprava všetkých dokumentov potrebných k žiadosti o prechodný pobyt za účelom štúdia
 • dôležitá je komunikácia a spolupráca s ústavom, na ktorý bol uchádzač prijatý (so zodpovedným koordinátorom) a s Euraxess Point SAV


VÍZA

 • keďže plánovaný pobyt v SR je na dlhšie ako 90 dní – žiada o národné víza typu D – nevyhnutné k žiadosti o prechodný pobyt
 • žiada na slovenskej ambasáde/konzuláte vo svojej domovskej krajine
 • je potrebné dohodnúť si na ambasáde/konzuláte konkrétny termín
 • je potrebné mať všetky dokumenty pripravené – aj tie, ktoré bude predkladať v SR k žiadosti o prechodný pobyt
 • sú udeľované na 90 dní
 • ambasáda má na rozhodnutie od prijatia žiadosti 30 dní


potrebné dokumenty:

 • Žiadosť – formulár o národné víza typu D – podpísaná žiadateľom
 • Aktuálna fotografia tváre – 3×3,5 cm
 • Platný pas – musí byť platný ešte najmenej tri mesiace po predpokladanom vypršaní platnosti víz, o ktoré žiadateľ žiada, pas musí byť vydaný v posledných 10 rokoch
 • Dokumenty preukazujúce účel pobytu – prijatie na denné štúdium
 • Dokumenty preukazujúce finančnú zábezpeku – potvrdenie o udelení štipendia
 • Cestovné zdravotné poistenie – minimálne 30.000 € poistné krytie
 • Letenka
 • Poplatok: 60 €
 • + pripravený výpis z registra trestov – pre potreby podania žiadosti o prechodný pobyt v SR


Všetky dokumenty musia byť vo formáte ako pri žiadosti o prechodný pobyt, t. j.:

 • superlegalizované/apostilované* – viď Haagsky dohovor – bližšie informácie tu
  • zoznam krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor tu
 • preložené úradným prekladateľom z oficiálneho zoznamu prekladateľov – príp. prekladateľom povereným slovenskou ambasádou/konzulátom (nie každá ambasáda/konzulát má kapacitu, možnosti)

* keď je predkladaný dokument vydaný v krajine EÚ a chce ju cudzinec použiť v inej krajine EÚ, tak apostila nie je potrebná – vzťahuje sa to na niektoré dokumenty


Viac info na Ministerstvo zahraničných vecí a EÚ záležitostí SR.