Po príchode na Slovensko


DOKTORAND – občan tretej krajiny

COVID-19 OPATRENIA: registrácia na eHranica, registrácia letu, karanténa, PCR test

 • karanténa – domáca izolácia v prípade ak má študent vybavené vlastné ubytovanie (prenájom bytu, izby a pod.) alebo karanténa na Ubytovni SAV – Royova 10 v prípade, ak je ubytovaný na niektorej z ubytovní SAV
 • PCR test


NAHLÁSENIE POBYTU (NOTICE OF THE STAY) na Oddelenie cudzineckej polície

 • ak doktorand absolvuje karanténu v súkromí (má vlastné ubytovanie) – nahlasuje svoj pobyt samostatne do 3 pracovných dní od vstupu do SR
 • ak je doktorand v karanténnej ubytovni na Royovej 10 a je ubytovaný na niektorej z ubytovní SAV – nahlasuje jeho pobyt ubytovacie zariadenie


PRECHODNÝ POBYT – žiadosť, skontrolovanie všetkých dokumentov pripravených k žiadosti, rezervovanie termínu na Oddelení cudzineckej polície cez online systém

 • Žiadosť o prechodný pobyt za účelom štúdia – sa podáva OSOBNE – na príslušnom Oddelení cudzineckej polície, po predchádzajúcej rezervácii termínu cez online systém
  • žiadosť a dokumenty – musia byť kompletné, inak žiadosť nebude prijatá
  • všetky potrebné dokumenty musia byť pripravené už pri žiadosti o národné víza, resp. pred príchodom do SR
  • žiadosť treba podať včas (najskôr ako je to možné po príchode na Slovensko), aby o nej bolo rozhodnuté kým neskončí platnosť národných víz
  • Oddelenie cudzineckej polície rozhodne do 30 dní od prijatia kompletnej žiadosti
  • vystavenie pobytového preukazu („kartičky“) môže trvať do 30 dní (za poplatok 4,50 € v kolkoch) alebo zrýchlene do 2 dní (za poplatok 24,50 € v kolkoch)
  • kartičku je možné prevziať osobne (po obdržaní SMS) alebo ju doručí kuriér (za poplatok 3 € v kolkoch)


potrebné dokumenty:

 • Formulár – žiadosť – kompletne vyplnená v slovenčine a podpísaná žiadateľom – nájdete ju pod názvom Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
 • 2x aktuálna fotografia tváre 3×3,5 cm
 • Platný pas
 • Národné víza typu D
 • Dokumenty preukazujúce účel pobytu – prijatie na denné štúdium – v slovenčine
 • Dokument preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu – potvrdenie o udelení štipendia – v slovenčine
 • Výpis z registra trestov – z domovskej krajiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal v posledných troch rokoch pobyt dlhší ako 90 dní počas po sebe nasledujúcich 6 mesiacov – superlegalizovaný/apostilovaný*, preložený do slovenčiny úradným prekladateľom
 • Pri štúdiu na VŠ nie je povinnosť dokladovať zabezpečenie ubytovania


Žiadny doklad nesmie byť starší ako 90 dní v čase podania žiadosti.
Všetky dokumenty vydané v zahraničí musia byť superlegalizované/apostilované* a preložené do slovenčiny úradným prekladateľom.

* keď je predkladaný dokument vydaný v krajine EÚ a chce ju cudzinec použiť v inej krajine EÚ, tak apostila nie je potrebná – vzťahuje sa to na niektoré dokumenty


Povinnosti po udelení povolenia na prechodný pobyt – po prevzatí vydanej kartičky:

 • do 30 dní od prevzatia – doložiť na Oddelenie cudzineckej polície lekársky posudok nie starší ako 30 dní preukazujúci, že cudzinec netrpí infekčnou chorobou (cudzokrajnou chorobou) – vydávajú (za poplatok) v špecializovaných zariadeniach (pracoviská cudzokrajných chorôb)
 • do 3 dní od prevzatia – uzavrieť zdravotné poistenie a do 30 dní od prevzatia doložiť dokument o zdravotnom poistení na Oddelenie cudzineckej polície