Po príchode na Slovensko


DOKTORAND – občan EÚ/EHP/Švajčiarska

COVID-19 OPATRENIA: registrácia na eHranica, registrácia letu, karanténa, PCR test)

 • karanténa – domáca izolácia v prípade ak má doktorand vybavené vlastné ubytovanie (prenájom bytu, izby a pod.) alebo karanténa na Ubytovni SAV – Royova 10 v prípade, ak je ubytovaný na niektorej z ubytovní SAV
 • PCR test – možné absolvovať najskôr na 8. deň karantény (ak prichádza z, resp. v posledných 14 dňoch navštívil iba krajiny EÚ/EHP/švajčiarska)
 • karanténa končí obdržaním negatívneho výsledku testu alebo pri bezpríznakovom priebehu na 14. deň karantény (ak prichádza z, resp. v posledných 14 dňoch navštívil iba krajiny EÚ/EHP/švajčiarska)


NAHLÁSENIE POBYTU (NOTICE OF THE STAY) na Oddelenie cudzineckej polície

 • ak doktorand absolvuje karanténu v súkromí (má vlastné ubytovanie) – nahlasuje svoj pobyt samostatne do 10 pracovných dní od vstupu do SR
 • ak je doktorand ubytovaný na niektorej z ubytovní SAV – nahlasuje jeho pobyt ubytovacie zariadenie
 • následne môže zostať na Slovensku bez ďalších povinností do 90 dní od vstupu do krajiny, po uplynutí tejto 90-dňovej lehoty musí občan EÚ/EHP/Švajčiarska požiadať o registráciu pobytu na Slovensku v lehote do 30 dní


REGISTRÁCIA POBYTU OBČANA EÚ/EHP/ŠVAJČIARSKA –
DOKTORANDA


potrebné dokumenty:

 • vyplnený formulár „Žiadosť o registráciu práva občana Únie“ – v slovenčine a podpísaný žiadateľom, nájdete pod názvom Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu
 • platný pas alebo preukaz totožnosti
 • dokument preukazujúci účel pobytu – potvrdenie o prijatí na štúdium

(ak nevie preukázať, že v SR bude študovať, tak dokument preukazujúci finančné zabezpečenie – potvrdenie o stave na bankovom účte – životné minimum v SR do 30.06.2021 je 214,83 €/mesiac – na každý mesiac pobytu)

 • doklad o zdravotnom poistení na území SR (stačí predložiť Európsky preukaz zdravotného poistenia) alebo potvrdenie o poistení úhrady liečebných nákladov na území SR


Potvrdenie o registrácii pobytu je občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska vydané hneď v deň podania úplnej žiadosti.

V prípade, že nepredloží doklad o ubytovaní – v potvrdení o registrácii pobytu sa uvedie aj adresa obce, kde sa bude zdržiavať.


V prípade záujmu o vydanie dokladu o pobyte, tzv. „Pobytového preukazu občana EÚ“, je potrebné predložiť aj:

 • 2x aktuálna fotografia tváre 3 x 3,5 cm,
 • doklad o ubytovaní – v slovenčine – jeden z nasledujúcich – úradne overený:
  • čestné vyhlásenie občana EÚ/EHP/Švajčiarska o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je vlastníkom nehnuteľnosti)
  • potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí ubytovania
  • nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti
  • čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti (fyzická osoba/právnická osoba) o poskytnutí ubytovania
 • 4,50 € (v kolkoch) za vydanie dokladu o pobyte


Zákon o pobyte cudzincov neustanovuje pre občanov EÚ povinnosť (len možnosť) požiadať o vydanie dokladu o pobyte, v styku s niektorými inštitúciami (napr. banky, poisťovne) však tento môže vo veľkej miere uľahčiť vybavovanie ďalších formalít súvisiacich s každodenným životom na Slovensku.